dansk engelsk mail print
SoulPublishing

Livets Indre Dimensioner

Livets Indre Dimensioner repræsenterer en “videnskabelig” fremstilling af den esoteriske eller spirituelle lære, der har sit udspring i Østens filosofi og er blevet videreført i Vesten i form af Teosofien og den senere esoteriske lære, primært givet gennem Alice A. Bailey og Lucille Cedercrans. 

Bøgerne henvender sig til mennesker, der føler sig tiltrukket af denne lære og nu ønsker en grundig indføring, men den åbner også en dør for åndeligt søgende mennesker, der ikke har været opmærksomme på eksistensen af læren og nu møder den for første gang. For sidstnævnte gruppes verkommende giver værket et bud på en alternativ holdning til livet og verden som helhed.

Livets Indre Dimensioner er skrevet i et let-læseligt sprog, og bøgerne er fulde af eksempler og illustrationer, der sammen med en overskuelig og logisk opdeling i kapitler, afsnit og underafsnit letter forståelsen af et ellers svært tilgængeligt stofområde – ”svært tilgængeligt” fordi det for nogle mennesker er helt uvant og fører til dybtgående konklusioner vedrørende tilværelsen som helhed.

Bøgerne kan købes her

Livets Indre Dimensioner – Bind 1: Esoterisk Filosofi

Første del af værket har undertitlen Esoterisk Filosofi, og den giver en bred indføring i alle den esoteriske læres grundbegreber. 

Ligesom andre “hellige” bøger begynder den med den esoteriske skabelsesberetning, men beskæfti­ger sig derudover med emner som De 7 Pla­ner, Menneskets Opbygning, Fødsel & Død, Evolution – Reinkarnation & Karma, Indviel­sesvejen, Discipelskabets Vej, De 7 Stråler, Bevidsthedens Udvikling, Kosmologi, Den Esoteriske Verdens-historie, Den Indre Ver­densstyrelse og Devariget.

Uddrag af lektørudtalelse om bind 1
“Bogen er en stærk og seriøs introduktion til en verdensopfattelse, som berører og siger mange mennesker noget i dag… Der er tale om et unikt værk, der ikke kan sammenlignes med noget i forvejen eksisterende.”
Bogen fås også på engelsk.

Livets Indre Dimensioner – Bind 2: Esoterisk Psykologi

Anden del af værket har undertitlen Esote­risk psykologi, og den beskriver det men­neskelige bevidsthedsliv og dets udvik­ling. 

Efter en gennemgang af Følelsesli­vet, Tankelivet og Viljeslivet følger et om­fattende kapitel om Personligheden. De næste kapitler handler om Bygningen af Antahkaranaen, dvs. sjælskontakt gennem okkult meditation, Bevidsthed, Telepati & Clairvoyance & Åndelig Vejledning, Drømme og Besættelse.

Bogen er skrevet med forfatterens sæd­van­lige sikre pen. Med et flydende og klart sprog giver han både overblikket over, baggrunden for og teknikkerne til spirituel udvikling på grundlag af et ellers svært tilgængeligt stof. Han spinder med sine filosofiske og psykologiske tråde et lysende netværk af dybt fascine­rende visdom. Snyd ikke dig selv for denne bog, som vil være til stadig inspiration mange år frem i tiden.

Livets Indre Dimensioner – Bind 3: Esoterisk Sociologi

Tredje del af værket har undertitlen Esoterisk Sociologi. Den handler om den måde, man som esoteriker kan forholde sig til grupper, samfundet og verden som helhed på. 

Det globale perspektiv belyses i 4 kapitler: Karmaloven, Modstandskræf­terne, Den Nye Verdenstjenergruppe og Hierarkiets Tilsynekomst. Herefter følger et kapitel om Økonomi, der ses som den grundlæggende årsag til mange af menne­skehedens nuværende problemer. De be­handles i kapitlerne umiddelbart efter.

Bogen sluttes af med temaet gruppearbejde, som rummer det måske allervigtigste budskab for mennesker, der nærmere sig en esote­risk holdning til tilværelsen, nemlig kravet om uselvisk tjeneste til gavn for helheden.

Livets Indre Dimensioner – CD-rom

Som læserne vil opdage, indeholder bøgerne ikke noget indeks. Det skyldes, at et sådant indeks ville repræsentere en lang række valg af, hvad der skal med, og hvad der ikke skal med. Med de elektroniske muligheder, man har i dag, løses problemet med søgning i bøgernes indhold klart bedst med en diskette, der rummer alle 3 bøger som filer i pdf-format. Det sætter læseren i stand til at søge på bøgernes samlede indhold i det gratis program Acrobat Reader.